Điều mà hiếm có tại du an eco green có thể nhà đầu tư không biết  

Điều mà hiếm có tại du an eco green có thể nhà đầu tư không biết

Thông tin kho£n ti¿t dñ án Eco Green Sài Gòn Qu­n 7

Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 là dñ án căn hÙ đang đưãc mong chÝ khá nhïng të phía Quý khách trong 5 2019 vëa qua, vì m¡ng lưÛi tiÇn nghi vô cùng đa d¡ng, vË trí đ¯c đËa, danh ti¿ng chç đ§u tư uy tín, chánh do th¿ mà đây chánh là cái tên đưãc tìm ki¿m nhïng nh¥t trong sÑ t¡i gian vëa qua.

Bài vi¿t này SaleReal s½ cung c¥p tÛi Khách hàng Các viÇc liên quan đ¿n giá bán và ti¿n đÙ thanh toán căn hÙ chung cư Eco Green Sài Gòn, dñ án mà luôn đưãc khá các Quý khách chú trÍng ß khu Qu­n 7.

ĐÓng thÝi chúng tôi s½ c­p nh­t thêm cho Quý khách hàng thêm nhïng thông tin liên thà xa l¡ nh¥t vÁ dñ án Eco Green Sài Gòn të chç đ§u tư. mong ch¯n bài vi¿t cça Nhïng chuyên gia SaleReal s½ mang l¡i cho Quý khách hàng nhiÁu thông tin hïu nghi vÁ dñ án xa l¡ Qu­n 7 này.

can ho eco green saigon

Thông tin giá bán Eco Green Sài Gòn Qu­n 7

dñ án Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 chéa đñng đËa th¿ đ·c biÇt r¥t đ¹p ß khu vñc trung tâm qu­n 7. Đưãc triÃn khai vì nhà đ§u tư uy tín Xuân Mai Corp.

dñ án đưãc bi¿t l¡i ĐÑi vÛi hai ưu th¿ vÁ vË trí n±m và chç đ§u tư đáng tin c­y thành bÝ b¿n bán dñ án đưãc dñ ki¿n s½ không th¥p. Theo thông tin nÙi bÙ të chç đ§u tư thì giá bán Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 đưãc đÁ xu¥t të 45 - 50 triÇu/m2.

chung cư cao c¥p Eco Green Sai Gon đÁu đưãc c¥u trúc të 2 l¡i 3 phòng ngç, diÇn tích đa d¡ng të 52m2 l¡i 92m2, dñ án Eco Green Sai Gon đÁu t¡o sñ đa d¡ng vÁ mô hình chung cư thành giá bán s½ giao đÙng të 2,5 t÷ l¡i 6 t÷ tùy tëng diÇn tích khác nhau mà giá bán s½ chênh lÇch theo diÇn tích như sau:

bÝ b¿n bán ĐÑi vÛi căn hÙ Eco Green Sai Gon có 1 PN VÛi diÇn tích të 54.6m2 – 58m2 s½ rơi vào kho£ng 2,5 t÷

giá bán ĐÑi vÛi căn hÙ chung cư 2 PN Eco Green Sai Gon có diÇn tích 79.6m2 – 106.3m2 s½ rơi vào chëng 4 t÷ - 4,9 t÷

giá bán VÛi căn hÙ chung cư 3 PN Eco Green Sai Gon sß hïu diÇn tích 121.7m2 – 145.4m2 kho£ng 6 t÷

giá bán VÛi căn hÙ Duplex và Penthousse Eco Green Sai Gon të 3-4P là Các căn hÙ có sân vưÝn cà căn hÙ thông t§ng ĐÑi vÛi diÇn tích 150.9m2 – 167.6m2 s½ rơi vào chëng 8 t÷ và ĐÑi vÛi chung cư d¡ng đ·c biÇt 4 PN diÇn tích të 176.7m2 – 177.6m2 chung cư thông t§ng kho£ng 10 t÷.

Nhìn chung so sánh giá bán theo diÇn tích và nÙi th¥t cùng cách c¥u trúc Eco Green Sai Gon thì giá bán cũng đëng chênh lÇch quá nhïng, chính bßi th¿ Eco Green Sai Gon là càng cơ hÙi tÑt nh±m Quý khách hàng t¡o thà tranh thç n¯m b¯t n¿u quy¿t đËnh lña chÍn mua chç t¡i khu vñc này.

chung cu eco green

Ti¿n đÙ thanh toán dñ án Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 có gì đ·c biÇt?

Ti¿n đÙ thanh toán dñ án Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 r¥t linh ho¡t, khi Quý khách đ·t cÍc ß ngày chào bán và chÍn mua chung cư dưÛi khi có thông tin chánh théc vÁ bÝ b¿n bán. SÑ tiÁn ti¿p theo Quý khách hàng t¡o thà đóng sau ngày kí thích hãp đÓng mua bán chính théc. dưÛi đ¥y ti¿n đÙ s½ đưãc chia nhÏ theo sÑ l§n theo ti¿n đÙ xây dñng căn hÙ, Các căn hÙ chung cư đưãc Khách hàng đ·t mua s½ đưãc bàn giao chç, nghiÇm thu vào cuÑi 5 2020 và chánh théc nh­n nhà vào quý I 5 2021.

dñ án dñ sáng s½ đưãc ra m¯t sàn đãt hai vào tháng 10 5 2019 và thÝi gian này nhà đ§u tư b¯t đ§u nh­n đ·t ch× dñ án cho công đo¡n chào bán thÝi điÃm 2. thành Quý khách có kh£ năng chÍn mua trong sÑ thÝi kó này đà giï ch× đưãc căn đ¹p. SÑ tiÁn giï ch× t¡o hoàn đ¿n.

Ai có kh£ năng chÍn lña mua căn hÙ Eco Green Sài Gòn Qu­n 7?

dñ án Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 tÍa l¡c t¡i m·t tiÁn đưÝng NguyÅn Văn Linh giao Tân Thu­n Tây, PhưÝng Tân can ho eco green quan 7 SaleReal Thu­n, Qu­n 7, TP bà Chí Minh, ch× có vË th¿ giao thông tuyÇt h£o thu­n lãi g¯n k¿t VÛi Các khu vñc bên c¡nh, Nh¥t là Các cơ sß v­t ch¥t vÁ y tiÅn giáo dåc cao c¥p ngay t¡i trung tâm Qu­n 7.

chánh bßi th¿ dñ án Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 s½ khá thích hãp ĐÑi vÛi Các ai yêu thích càng không gian hòa hãp VÛi thiên th¿ nhưng cũng không tÍa l¡c cái biÇt, quá xa trung tâm ra phÑ do bßi të dñ án Quý khách hàng chÉ m¥t t§m 20 phút đi xe là t¡o thà tÛi trung tâm Qu­n 1, thành đây đưãc coi là dñ án tuyÇt mù nh¥t đà dân cư chon an cư.

can ho eco green saigon

Quý khách hàng là Các c·p vã chÓng tr», tích lũy kho£ng 1 t÷, thu nh­p hàng tháng cça hai vã chÓng t§m 40 triÇu là có thà chÍn 1 chung cư Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 nh±m sÑng.

hơn đây là Các thông tin vÁ Eco Green Sài Gòn đưãc chuyên gia b¥t đÙng s£n SaleReal biên t­p. Hy vÍng Nhïng thông tin mà SaleReal Team cung c¥p s½ Khi¿n nghi trên cho Khách hàng trong sÑ viÇc tìm ki¿m chÍn lña chung cư mơ ưÛc cho gia đình Khách hàng.

t¡i gian chào bán và ch× mß bán chung cư Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 s½ đưãc SaleReal c­p nh­t cå thà đ¿n Khách hàng trong bài vi¿t chánh khi t¡o thông tin chánh xác të chç đ§u tư.