6 đặc điểm nổi trội nhất của Sunshine Venicia dungquoc  

6 đặc điểm nổi trội nhất của Sunshine Venicia dungquoc

nh­n đËnh đËa th¿ dñ án Sunshine Venicia Qu­n 2

Sunshine Venicia Qu­n 2 đưãc giÛi chuyên giá nh­n đËnh là s½ trß thành dñ án căn hÙ cao c¥p h¡ng sang ti¿p theo đưãc mß bán ß thË trưÝng BDS qu­n 2, cå thà là khu đô thË mÛi Thç Thiêm. Theo thông tin mà QuÑc Dũng Blog c­p nh­t đưãc të chç đ§u tư thì dñ án này ocfn t¡o kh£ năng đưãc mß bán trưÛc c£ dñ án đã triÃn khai trưÛc đ¥y trong cùng vÛi khu - Riverfront Residences và thÝi gian chào bán dñ sáng vào quý 3 năm 2019.

Đưãc phát triÃn do chç đ§u tư lÛn và đáng tin c­y vÁ BDS nên không chÉ chç đ§u tư mà ngay c£ Nhïng Quý khách hàng có đòi hÏi mua nh±m ß lâu dài cũng thú vË quan tâm tÛi vË th¿ cça căn hÙ Sunshine Venicia qu­n 2. do v­y, bài vi¿t dưÛi đây, QuÑc Dũng Blog s½ chia s» tÛi Quý khách Nhïng thông tin trÍng điÃm có liên quan l¡i vË trí cça dñ án xa l¡ t¡i Thç Thiêm này, hi vÍng s½ đem đ¿n Các thông tin hïu nghi nh¥t dành cho quý vË.

vË th¿ cça dñ án Sunshine Thç Thiêm t¡i đâu?

can ho sunshine venicia

Theo thông tin mà QuÑc Dũng Blog c­p nh­t đưãc thì chung cư Sunshine Thç Thiêm t¡o vË th¿ tÍa l¡c t¡i Lô đ¥t sÑ 2-8, khu đô thË Thç Thiêm, qu­n 2, TP HCM. Như Khách hàng cũng đÁu bi¿t, Thç Thiêm là càng khu vñc đô thË l¡ cça qu­n 2 nh¯c riêng biÇt và là trung tâm hành chánh l¡ cça TP HCM nh¯c cùng, cao c¥p cça khu đô thË này sánh ngang VÛi đ³ng c¥p cça Các khu vñc đô thË khác trong khu.

Thç Thiêm vÑn đưãc sí dång VÛi chéc năng chánh là bÕ sung thêm Nhïng dñ án chéc năng cao c¥p nh¥t mà khu qu­n 1 hiÇn chưa t¡o. Và như nhiên, Sunshine Venicia qu­n 2 trß thành căn hÙ chung cư ©n chéa vË trí thu hút, là “ trung tâm cça trung tâm mÛi”.

Lô đ¥t sÑ 2-8, khu đô thË Thç Thiêm, qu­n 2, TP HCM thuÙc m·t tiÁn https://dungquoc.com/du-an/sunshine-venicia/ cça Đ¡i lÙ Vòng Cung, ngay c¡nh h§m Thç Thiêm. bßi v­y, Sunshine Venicia tÍa l¡c ngay hàng lo¡t siêu ph©m cao c¥p cça qu­n 2 như: Empire City (Keppel Land), Eco Smart City (Lotte), Sala Đ¡i Quang Minh, The Metropole, Thç Thiêm Xi, The Riverin,...

QuÑc Dũng Blog nh­n đËnh Nhïng nơi NÕi b­t vÁ vË th¿ cça căn hÙ Sunshine Qu­n 2

du an sunshine venicia

Theo đánh giá cça Các chuyên gia b¥t đÙng s£n cũng như nh­n xét cùng cça QuÑc Dũng Blog thì Sunshine Venicia chéa đñng vË trí VÛi nhïng điÃm NÕi trÙi như:

- Thé nh¥t, vË th¿ thuÙc trung tâm cça mÍi thå g¯n k¿t

khi trß nên ngưÝi dân cça chung cư Sunshine Venicia Qu­n 2, quý cư dân s½ thu­n lãi và mau l¹ di chuyÃn l¡i các đËa điÃm khác nhau như:

+ Qu­n 1: di chuyÃn qua h§m Thç Thiêm ho·c qua c§u Thç Thiêm mÙt, c§u Thç Thiêm 2 chÉ chëng të 3-5 phút.

+ đi đ¿n khu vñc đô thË C£ng Khánh HÙi ( qu­n 4): chÉ m¥t 3 phút thông qua h§m Thç Thiêm.

+ l¡i qu­n Bình Th¡nh: chÉ m¥t t§m 5 phút thông qua c§u Thç Thiêm 1.

+ Ti¿p c­n qu­n 7: khá tiÇn ích và mau chóng lúc qua h§m Thç Thiêm- NguyÅn t¥t thành. sau này s½ t¡o thêm tuy¿n đưÝng c§u Thç Thiêm 4 - đưÝng NguyÅn Văn Linh.

+ đi đ¿n Các tiÇn ích cao c¥p, trung tâm thương m¡i, khu vñc văn phòng cao c¥p: ChÉ trong sÑ të 3-5 phút.

- Thé 2, lÑi view xinh đ¹p mang l¡i cái nhìn nÕi trÙi “ triÇu đô”

Theo QuÑc Dũng Blog c­p nh­t thì t¡i Sunshine Venicia qu­n 2, 100% Nhïng chung cư cao c¥p cça dñ án đÁu s½ t¡o lÑi view cñc h£o xéng đáng cách nhìn triÇu đô lúc nhìn vÁ phái qu­n 1, sông m¡nh Sài Gòn. khá ít dñ án t¡i trung tâm nên phÑ đ¿n t¡o kh£ năng sá hïu quù đ¥t ĐÑi vÛi nhïng lãi th¿ như nhiên. ĐÑi vÛi cái nhìn này, Quý khách s½ đưãc t­n hưßng và hưßng thå môi trưÝng sinh sÑng tuyÇt đÑi thoáng mát, trong sÑ lành dù b¥t cé giai đo¡n gì trong sÑ ngày ngay t¡i chính căn hÙ chung cư cça mình.

- Thé ba, vÁ m·t b±ng giá bán nhÝ đËa th¿ cça dñ án Sunshine Venicia Qu­n 2

sunshine venicia

Theo kh£o sát chung cça QuÑc Dũng Blog thì m·t b±ng giá bán cça Các dñ án t¡i khu vñc Thç Thiêm tính l¡i thÝi kó hiÇn ß là 4500 USD/m2. tëng 5, m·t b±ng giá bán s½ tăng trưÝng t§m > 25% ( të chëng 2-3 5 trß l¡i đây).

VÛi m¡ng lưÛi Cơ sß h¡ t§ng đưãc quy ho¡ch bài b£n như c§u Thç Thiêm mÙt, 2,3,4 đang đưãc xây dñng nh±m g¯n k¿t ĐÑi vÛi nhiÁu tuy¿n đưÝng khác nhau trong ra phÑ s½ làm cho t§m cách k¿t nÑi tÛi mÍi ch× të căn hÙ đ³ng c¥p qu­n 2 này trß nên đ·c biÇt tiÇn lãi. Và dña viÇc chéa đñng lÙ trình thông thoáng thì tình tr¡ng bË ùn t¯c giao thông s½ r¥t hi¿m khi x£y thành. Và thú vË, QuÑc Dũng Blog vàng h³n, khi an cư ngay t¡i trung tâm Thç Thiêm thì toàn bÙ t¥t c£ cơ sß v­t ch¥t të bán l» hay vui chơi, vui chơi gi£i trí, trung tâm kinh doanh đÁu có đ§y đç đà Giúp phåc vå Quý khách ß khu vñc này như Central Plaza - chu×i kinh doanh sau lòng đ¥t, nhà hát Opera, m¡ng lưÛi cơ sß v­t ch¥t Cresent Bolevard, Central Lake, hÓ trung tâm.

hơn đây là Các nh­n xét vÁ vË th¿ cça dñ án chung cư Sunshine Venicia cça QuÑc Dũng Blog, hi vÍng s½ mang tÛi thå hïu ích dành cho Khách hàng, chç đ§u tư.