10 phân tích của chuyên gia về biet thu Eco Charm PiRealtor  

10 phân tích của chuyên gia về biet thu Eco Charm PiRealtor

hÇ thÑng cơ sß v­t ch¥t dñ án Eco Charm Đà Nµng đưãc c¥u trúc như v­y nào?

dưÛi khi thành công ĐÑi vÛi hàng lo¡t Các Dòng s£n ph©m b¥t đÙng s£n ß tÉnh Thanh Hoá và Bình ĐËnh, xa l¡ đây, t­p đoàn FLC vëa xa l¡ cho thành m¯t dñ án FLC Eco Charm Đà Nµng VÛi quy mô quy ho¡ch mÛi 60ha. dñ án đang đưãc trân trÍng thå chú ý të phía Quý khách VÛi mÙt chu×i tiÇn nghi đ§y NÕi trÙi.

c¥u trúc tiÇn ích dñ án Eco Charm bao gÓm Các gì? M­t đÙ diÇn tích l¯p Nhïng h¡ng måc ß dñ án ra sao? đËa th¿ biÇt thñ Eco Charm ß đâu? là Các viÇc të dñ án xa l¡ cça t­p đoàn FLC đang đưãc Các Quý khách quan tâm Khám phá nhiÁu nh¥t.

ĐÑi vÛi bài vi¿t đưãc chia s» të Nhïng chuyên gia PiRealtor ß đây, chúng tôi s½ Nh­n xét Các v¥n đÁ xoay quanh Các thi¿t k¿ tiÇn nghi có ß dñ án Eco Charm Đà Nµng, hi vÍng đây s½ là nguÓn tài liÇu tham kh£o hïu ích Khi¿n Quý khách hàng t¡o thà tìm ki¿m và chÍn lña cho mình mÙt nơi an cư nghÉ dưáng phù hãp.

k¿t c¥u chu×i tiÇn nghi t¡i dñ án FLC Eco Charm

ĐÑi vÛi quy mô quy ho¡ch mÛi 60ha, dñ án Eco Charm Đà Nµng đưãc chç đ§u tư sí dång kho£ng 67% tÕ diÇn tích nh±m k¿t c¥u không gian an cư và Nhïng tiÇn nghi đáp éng cho đÝi an cư cça cÙng đÓng cư dân và du khách.

trong đó, c¥u trúc Nhïng tiÇn ích đưãc l¯p đ·t như sau: năm.2ha dành cho Các c¥u trúc Các h¡ng måc thương m¡i, 18,6ha đưãc sí dång cho v¥n đÁ c¥u trúc cơ sß v­t ch¥t công cÙng, và 13,9ha là diÇn tích nh±m l¯p Cơ sß h¡ t§ng giao thông nÙi khu vñc.

hÇ thÑng cơ sß v­t ch¥t ß nhà phÑ Eco Charm đưãc ưu tiên phát triÃn đem đ­m phong cách tñ v­y cây non mát m» trong sÑ lành. nhÝ vË trí đơn gi£n, to¡ l¡c ngay khu vñc biÃn hoang sơ lưu n¯m đ§y trË giá và nguÓn tài nguyên thiên th¿ phong phú, đây chính là ưu th¿ cñc kó trÍng điÃm cça chç đ§u tư trong v¥n đÁ thi¿t k¿ Các tiÇn ích ß dñ án FLC Đà Nµng.

BiÃu tưãng cça Nhïng cơ sß v­t ch¥t t¡i đây đ¥y chính là khu sân Golf đưãc c¥u trúc đem đ³ng c¥p quÑc t¿ đưãc phç xanh bßi Nhïng th£m cÏ tươi mát, là nơi thư thái lý tưßng dành cho Nhïng quý ông và bè b¡n.

Eco Charm Đà Nµng thu­n lãi trong viÇc khai thác tiÁm năng du lËch biÃn nhÝ vË trí đ¯c đËa cái bÝ biÃn 200m, kÁ c¡nh bãi t¯m Sơn https://pirealtor.net/eco-charm-da-nang/ Thçy, yên Bàng, đÁu là Nhïng bãi biÃn nÕi ti¿ng nơi đây đưãc ưa thích.

Đan xen vào Các tiÇn ích tñ nhiên đó chính là Các k¿t c¥u m·t nưÛc NÕi b­t t¡o công mĩ sinh thái, công mĩ văn hoá chăm l§n TrưÛc tiên t¡o m·t ß ViÇt Nam đưãc thñc hiÇn VÛi diÇn tích rÙng 2.4 ha.

KÁ c¡nh đó còn có khu BBQ ngoài trÝi, con đưÝng điêu kh¯c ngoài trÝi, đưÝng hoa phưãng, đÁu là Các tiÇn nghi tràn đ§y môi trưÝng thiên nhiên hiÇn hïu, mà Quý khách t¡o kh£ năng tha hÓ hưßng thå.

thành v­y đëng kh£ năng thi¿u t¡i khu vñc đô thË s§m u¥t này đ¥y chính là thi¿t k¿ ß khu trung tâm thương m¡i, Shophouse, siêu thË, cùng Các bÙ môn gi£i trí chu©n mñc năm sao mang đ¿n sñ đa d¡ng trong Nhïng mô hình tiÇn nghi, t¡o kh£ năng đáp éng ngay đòi hÏi cça Quý khách.

Clubhouse tiên ti¿n cao c¥p VÛi khu tiÇc ngoài trÝi, khu vñc thà dåc thà thao tÕ phù hãp, bà bơi, Kid Zone nơi gi£i trí dành cho tr» em giàu ch¥t nhân văn cho Các ngưÝi dân nhí, mái thích hãp nhà hàng, m¡ng lưÛi cía hàng ©m thñc, quán cà phê, bà chèo thuyÁn Kayak,… cũng là Nhïng tiÇn nghi đưãc quan tâm chú trÍng áp dång t¡i khuôn viên nÙi khu vñc mà Khách hàng có thà thëa hưßng ngay t¡i khuôn mĩ nÙi khu vñc dñ án.

Khám phá vÁ vË th¿ dñ án Eco Charm Đà Nµng

sau Nhïng chia s» vÁ tiÇn ích Shophouse Eco Charm, Quý khách có kh£ năng tham kh£o thêm Các đ·c điÃm vË th¿ mà dñ án FLC Eco Charm đang sß hïu.

Cå kh£ năng, dñ án t¡o vË trí to¡ l¡c ngay cía sông Cu Đê thuÙc qu­n Liên ChiÃu, thành phÑ Đà Nµng. nơi đây chánh là ch× liên k¿t khu vñc quan trÍng khi t¡o sñ hiÇn hïu cça 4 tuy¿n đưÝng giao thông huy¿t m¡ch, bao gÓm: Hành lang tài chính Đông Tây, QuÑc lÙ 1A, đưÝng NguyÅn T¥t Thành và cao tÑc Liên ChiÃu - Dung Qu¥t.

©n chéa vË th¿ lưng giáp núi, m·t bưÛc biÃn và dÓi dào nguÓn tài nguyên tñ nhiên, đËa th¿ dñ án đưãc thëa hưßng c£ vÁ Các giá trË sÑng l«n kh£ năng xây dñng. VÛi sñ linh ho¡t cça nhïng tuy¿n đưÝng, v¥n đÁ áp dång liên k¿t vùng và k¿t nÑi giao thông đưãc diÅn thành cñc kó thu­n tiÇn.

ChÉ ĐÑi vÛi 5-25 phút di chuyÃn, Quý khách có kh£ năng ti¿p c­n khu sân bay Đà Nµng, ga Đà Nµng, trung tâm hành chính, bÇnh viÇn ung bưÛu, b¿n xe thành phÑ, khu công nghÇ thông tin, khu đô thË Tây B¯c, và hàng lo¡t Các khu vñc resort, bãi biÃn đ¹p. nhà hàng, Nhïng hình théc vui chơi nghÉ ngơi hiÇn hïu.

trên đây là mÙt sÑ thông tin vÁ dñ án FLC Eco Charm Đà Nµng đưãc phéc hãp të Các chuyên gia PiRealtor Team. Các Khách hàng đang có thå chú trÍng đ¿n dñ án l¡ này có thà tham kh£o thêm Nhïng nÙi dung bài vi¿t khác đưãc chúng tôi c­p nh­t thưÝng xuyên ß đây ho·c liên hÇ trñc ti¿p đà đưãc trã giúp t­n tình.